ขั้นตอนง่ายๆ ยื่นขอ มอก.เอส ถูกใจ SME ได้ใจลูกค้า!

เมื่อความน่าเชื่อถือและความเชื่อใจ รวมถึงความปลอดภัย เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคยุคใหม่ใช้เป็นตัวชี้วัดในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือเลือกใช้บริการ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานต่างๆ จึงเข้ามามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

ก่อนหน้านี้ เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. นั้น ครอบคลุมสินค้าขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เหล็ก และสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ แต่เมื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) รวมถึงวิสาหกิจชุมชน เริ่มปรับตัวและพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมความสามารถทางการแข่งขันในโลกการค้า สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จึงได้ออก “มอก.เอส” หรือ มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส ขึ้นมา เพื่อช่วยให้คนตัวเล็กได้มีเครื่องหมายการันตีและรับรองมาตรฐานให้กับสินค้าและบริการ และเพิ่มความมั่นใจต่อผู้ซื้อ ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวมีมาตรฐานที่ดี มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย

ทั้งนี้ มอก.เอส จะเป็นการกำหนดมาตรฐานการผลิตในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รวมถึงบริการด้านต่างๆ (มาตรฐาน มอก.เอส) เช่น มอก.เอส 1-2561 ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนสำหรับโรมแรมและที่พักสาธารณะ, มอก.เอส 6-2561 เสื้อกีฬา, มอก.เอส 13-2562 สบู่ก้อนผสมสมุนไพร, มอก.เอส 24-2561 การบริการซ่อมบำรุงและล้างเครื่องปรับอากาศ, มอก.เอส 25-2561 การบริการนวดและสปา และ มอก.เอส 79-2562 การบริการร้านกาแฟ เป็นต้น

และเพื่อช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการที่มีอยู่ในมือ ผู้ประกอบการ SME สามารถขอใช้เครื่องหมายรับรอง มอก.เอส ได้ โดย …

  1. ยื่นคำขอ

ผู้ประกอบการยื่นคำขอใบรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) สำหรับผลิตภัณฑ์ หรือ ใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส  สำหรับบริการ ณ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมเอกสารหลักฐานแสดงตน เช่น

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีผู้ขอรับใบรับรองเป็นบุคคลธรรมดา หรือ
  • หนังสือรับรอง หรือสำเนาใบสำคัญของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แสดงชื่อผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ในกรณีผู้ขอรับใบรับรองเป็นนิติบุคคล และ
  • สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือหนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

  1. แสดงเอกสารเพิ่มเติม สำหรับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์/บริการ

นอกเหนือจากเอกสารหลักฐานแสดงตนแล้ว ผู้ยื่นคำขอ ยังต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) ได้แก่ เอกสารหลักฐานแสดงผลความเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

(ข.1) รายงานผลการประเมินระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานที่ทำผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ผลการประเมินระบบควบคุมคุณภาพ เป็นไปตามข้อกำหนดจนถึงวันที่ยื่นคำขอ

(ข.2) ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตาม มอก. 9001 หรือ ISO 9001 หรือใบรับรองตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบควบคุมคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับและยังไม่สิ้นอายุ

(ข.3) ใบรับรอง HACCP จากหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ และยังไม่สิ้นอายุ

(ข.4) ใบรับรอง GMP จากหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ และยังไม่สิ้นอายุ

ทั้งนี้ ในกรณีผู้ยื่นคำขอ ไม่มีเอกสารตามหัวข้อ “เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)” สมอ. จะทำการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจประเมินระบบคุณภาพของโรงงาน

หมายเหตุ เอกสารเพิ่มเติม ที่ต้องทำการยื่นขึ้นอยู่กับประเภทใบรับรองที่ยื่นขอ (ดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองเพิ่มเติม ผลิตภัณฑ์ / บริการ)

  1. เจ้าหน้าที่พิจารณาออกใบรับรอง

เมื่อได้รับคำขอ เจ้าหน้าที่จะทำการประเมินผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานผลิตว่าผ่านตามเกณฑ์การพิจารณาหรือไม่ โดยจะดำเนินการ ดังนี้

  • หากผลการพิจารณาเป็นไปตามเกณฑ์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะออกใบรับรอง
  • หากผลการพิจารณาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะแจ้งคืนคำขอ
  • ใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบรับรอง

เพียงเท่านี้ก็ช่วยเสริมความมั่นใจให้ทั้งผู้ประกอบการและลูกค้าได้แล้ว ว่าถ้าเห็นเครื่องหมาย มอก.เอส ที่ไหน รับรองได้ว่า สินค้าหรือบริการนั้นดี ปลอดภัย และได้มาตรฐานแน่นอน!