ชัยนาท เฟ้นหา ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์อัจฉริยะ

ชัยนาท เฟ้นหา ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์อัจฉริยะ

BCG BUSINESS FOR FUTURE LIFE PITCHING 2023

ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ และวิถีการใช้ชีวิตแบบใหม่ของคนไทยในยุค New Normal

            จังหวัดชัยนาท โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท จัดประกวดแผนธุรกิจและแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ในยุคดิจิทัล BUSINESS FOR FUTURE LIFE  PITCHING 2023  เพิ่มคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เผยส่งเสริมและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์อัจฉริยะ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท ร่วมจัดงานการประกวดแผนธุรกิจและแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ในยุคดิจิทัล ระดับอุดมศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ชัยนาท อยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง) ภายใต้ CONCEPT BCG BUSINESS FOR FUTURE LIFE สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อยกระดับสินค้าของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่ดึงดูด เพิ่มมูลค่า และเข้าถึงตลาด/กลุ่มผู้บริโภคที่กว้างขึ้นในยุค New Normal อีกทั้ง พัฒนาศักยภาพและสร้างวามพร้อมให้กับนักศึกษา/ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการก้าวเข้าสู่โลกและการตลาด ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของตลาดธุรกิจที่ต้องการความสร้างสรรค์ และความแปลกใหม่ในการพัฒนาสินค้า

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแผนธุรกิจและแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ในยุคดิจิทัล  BUSINESS FOR FUTURE LIFE  PITCHING 2023  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า) ผู้ประกอบการ SMEs OTOP เครือข่าย MOC BIZ Club สมาชิกหอการค้าจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน สถาบันการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ชัยนาท อยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรีอ่างทอง) และผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน โดยชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2566 – 20 กรกฎาคม 2566 หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณษมากร ศรีภา โทร.06-2796-4636

ลิงค์ลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/15gAfckbxk71zngrPLRPb8lOszuomRD2USOWet2M_fVQ/edit

หรือสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อลงทะเบียน

หลักเกณฑ์การรับสมัคร

– เงื่อนไขการประกวดแผนธุรกิจและแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ในยุคดิจิทัล –

 • รับสมัคร นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า) / ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ / SMEs / OTOP และเครือข่าย MOC BIZ Club / สมาชิกหอการค้าจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ชัยนาท อยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง)
 • ผู้สมัครเข้าร่วมกับกิจกรรม ภายใต้ CONCEPT BCG BUSINESS FOR FUTURE LIFE
 • ผู้มีสิทธิสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต้องสมัครในรูปแบบทีมเท่านั้น ซึ่งต้องมีสมาชิกต่อทีม จำนวน 5 คน
 • ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานแผนธุรกิจและแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ในยุคดิจิทัลได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น โดยผลงานที่นำมาประกวดจะต้องเป็นผลงานที่มีการต่อยอดหรือพัฒนาจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ หรือวัตถุดิบทางการเกษตร ที่มีการผลิตในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (หากปรากฏมีชื่อซ้ำกันในผลงานมากกว่า 1 ผลงาน จะไม่ได้รับพิจารณา)
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดมาก่อน
 • ผลงานที่ผู้เข้าประกวดนำเสนอต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
 • ผู้เข้าประกวดต้องให้สิทธิ์แก่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาทในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน (ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดยังคง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานนั้น) และขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพการประกวด ของผู้ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
 • หากพบในภายหลังว่าผู้เข้าประกวดได้ทำผิดเงื่อนไขการประกวดและขาดคุณสมบัติ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท ขอระงับการให้รางวัล รวมถึงการเรียกคืนเงินรางวัลทั้งหมด
 • เงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด และทางโครงการอาจมีการติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลเพื่อสัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการจัดงานครั้งถัดไป

เกณฑ์การตัดสิน แนวคิดในการทำแผนธุรกิจ

 • ผลงานแผนธุรกิจและแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในยุคดิจิทัล ที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความสอดคล้องกับ CONCEPT BCG BUSINESS FOR FUTURE LIFE
 • ลักษณะของแผนฯ มีความสอดคล้อง เหมาะสมกับปัจจัยสภาพแวดล้อม กับสังคมไทย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดของผู้ประกอบการต่อไปได้
 • แนวคิด ในการทำแผนธุรกิจ มีเนื้อหาที่สร้างสรรค์ เน้นรูปแบบ content ใหม่ ๆ
 • ความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ
 • ความน่าสนใจ ศิลปะการนำเสนอ และการรักษาเวลาในการนำเสนอ