สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เตรียมความพร้อมสู่การให้บริการทางวิชาการ

คุณแก้วเก้า  เผอิญโชค  นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (Thai Associate SME –TASME)  เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการ ร่างแผนการให้บริการฝึกอบรม สัมมนา ประจำปี 2562     ซึ่งจัดขึ้นที่ สมาคมฯ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561  โดยมีนักวิชาการ จากสถาบันต่างๆ และวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถให้เกียรติมาร่วมประชุม   เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการทางวิชาการแก่ผู้ประกอบการ SME และสถาบัน  องค์กรภาครัฐและเอกชน

คุณแก้วเก้า เผอิญโชค   ได้กล่าวว่าต่อที่ประชุมว่า  สมาคมฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ยังมีความต้องการการสนับสนุน ในการพัฒนาธุรกิจในด้านต่างๆ  อาทิ ด้านการบริหารจัดการ การผลิต  ระบบบริหารทรัพยากรบุคล เทคโนโลยีสารสนเทศ   การบริหารการผลิต  โลจิสติกส์  การสร้างเครือข่ายทางการตลาด  การสร้างสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มยอดขาย ฯลฯ          ในปี 2562 สมาคมฯ มีความมุ่งมั่น ที่จะเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ทางวิชาการ  ซึ่งมีนักวิชาการและวิทยากรหลากหลายสาขาวิชา ที่จะเข้าไปช่วย พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ  เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของวงจรเศรษฐกิจและสังคม

สนใจบริการด้านการจัดอบรม สัมมนา  ขอรับคำปรึกษาแนะนำ  และใช้บริการต่างๆ   การผลิตสื่อโฆษณา  การจัด Event Marketing  ฯลฯ  ติดต่อสมาคมผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (TASME) 02-420-0076 ต่อ 307  081-787-6666

ใส่ความเห็น