ข้อมูลอาจารย์ ผู้บรรยาย

คุณพัชราวัลย์  ณรงค์รักษ์

หัวข้อบรรยาย

  • การลดต้นทุน (Cost Reduction)
  • การบริหารจัดการคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   (Effective  Warehouse and Inventory Management)
  • การบริหางานจัดซื้อ  และ การบริหารจัดการและการกำกับดูแล  outsource   (Purchasing and Outsource Suppliers Management )
  • Logistics and Supply Chain Management
  • การใช้หุ่นยนต์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม (Robot Integrated Manufacturing )

ประสบการณ์

หลังจากจบปริญญาโทด้าน computer Engineering  คุณพัชราวัลย์ ได้ร่วมง่านกับบริษัทต่างๆเช่น Nestle Molnlycke   Healthcare  สยามซิตี้แบงค์   อิตาเลียนไทย ได้บ่มเพาะความเชี่ยวชาญ จนได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาด้าน logistic , supply chain , inventory Management ฯลฯ

ใส่ความเห็น