“การคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศภายใต้ระบบ Hague System”

ด้วย สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (TASME) ได้รับแจ้งจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ว่า กรมฯ ร่วมกับสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (USPTO) และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) มีกำหนดจัดงานสัมมนา เรื่อง การคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศภายใต้ระบบ Hague System” ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครอง ขั้นตอน และประโยชน์ของการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศภายใต้ความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ (Hague Agreement) และ (2) เพื่อเตรียมความพร้อมของคนไทยในการเข้าเป็นภาคีความตกลงฯ ในอนาคต ตลอดทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความเห็น และประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯเกี่ยวกับการคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเด็นต่างๆ รายละเอียดกำหนดการตามเอกสารแนบ