Thailand Animation Project Pitching Workshop (TAP)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการพัฒนาเครือข่าย Digital Content
ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 หนุนการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ SME
จัดกิจกรรม Thailand Animation Project Pitching Workshop (TAP)เชิญชวนผู้สนใจทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนักศึกษา
ร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.30-17.00 น. ณ TCDC ไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.smeone.info/event-detail/4548