“วิกฤตโลกร้อนกับทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว” (Global Warming VS Green Economy)

ด้วยสมาคม TASME ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนจากัด ได้กำหนดจัด การเสวนาเรื่องวิกฤตโลกร้อนกับทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว” (Global Warming VS Green Economy) วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00-12.30 ณ ห้อง GH201 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
กำหนดการเสวนา
08.00-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
09.00-09.30 น. พิธีเปิดการเสวนา โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
09.30-11.00 น. เวทีเสวนาหัวข้อวิกฤตโลกร้อนกับการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน
วิทยากร:
นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อานวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ดร.จาเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ ที่ปรึกษาอาวุโส IUCN
นางพัชรี คงตระกูลเทียน กรรมการ คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมหอการค้าไทย
ดร.สกล เหลืองไพฑูรย์ คณะทางานขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยเมืองและชุมชนสุขภาวะ
ดาเนินรายการโดย: ดร.วรนุช เอมมาโนชญ์, ผู้อานวยการศูนย์ประสานการดาเนินงานปฏิญญานครนิวยอร์คว่าด้วยป่าไม้ กรมป่าไม้
11.00-12.30 น. เวทีเสวนาเรื่องปลูกไม้มีค่า สร้างป่าเป็นทุน เกื้อหนุนการออม
วิทยากร:
นางกันตินันท์ ผิวสอาด ผู้อานวยการสานักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้
นางยิ่งลักษณ์ ปฏิภาณเทวา ประธานสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน จากัด
นางสาวเข็มอัปสร สิริสุขะ (เชอร์รี่) นักแสดงหัวใจสีเขียว
นางสาวสุวิภา โกยรัมย์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการและผู้มีประสบการณ์ปลูกต้นไม้สร้างป่าในที่ดินทากิน
ดาเนินรายการโดย: ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ผู้อานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

สามารถลงทะเบียนได้ตามเอกสารแนบ โดยงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน Asean Sustainnable Energy Week 2019