“ปรับกฎระเบียบ ปลดล็อค อุปสรรค SME ไทย ในธุรกิจโรงแรม ขนส่ง E-Commerce”

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จัดการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา “ปรับกฎระเบียบ ปลดล็อค อุปสรรค SME ไทย ในธุรกิจโรงแรม ขนส่ง E-Commerce”
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30-12.00 น ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.smeone.info/event-detail/6183