เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา AgTech Innovation Forum

NIA โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative center, ABC center) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เชิญชวนผู้ประกอบการด้านการเกษตร นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจที่ต้องการสร้างธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร เข้าร่วมงานสัมมนา AgTech Innovation Forum @มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี “แนวโน้มและทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรของประเทศไทย: สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง” ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.30 – 14.00 น. ณ ห้อง VIP 1 อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

เทคโนโลยีชีวภาพ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับภาคการเกษตรของไทย ซึ่งภายในงานสัมมนา ผู้เข้าร่วมจะได้พบกับแนวโน้มนวัตกรรมและ AgTech Show Case โดยผู้ประกอบการตัวจริงที่พร้อมเล่าถึงกระบวนการสร้างธุรกิจและรูปแบบธุรกิจนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาสามารถลงทะเบียนได้ที่ คลิก!! จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2563 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะมีอีเมลแจ้งกลับไปยังผู้สมัคร ในวันที่ 8 มกราคม 2563 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายทินวัฒน์ ศรีทัดจันทา อีเมล Thinnawat.s@nia.or.th โทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 552 (ทินวัฒน์)