รับสมัคร SME ศึกษาดูงานเทคโนโลยีเกษตรที่ญี่ปุ่น

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ในภาคการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหาร และผู้ที่สนใจการค้าและการลงทุน เข้าร่วมกิจกรรม ศึกษาดูงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร พร้อมเข้าชมงาน BIOFACH JAPAN PAVILION in Foodex Japan 2020 ซึ่งเป็นงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหาร และมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากล เพื่อทราบถึงแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี และหารือความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน เพิ่มช่องทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทย ณ ประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 8 – 13 มีนาคม 2563

ค่าใช้จ่ายต่อท่าน 70,500 บาท

ด่วน! รับสมัครเพียง 20 ท่าน ภายใน 14 กุมภาพันธ์ 2563

สำรองที่นั่งได้ที่อีเมล panita@nstda.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 093 956 1556