โครงการ “พัฒนาและส่งเสริมสินค้าความงามและเครื่องใช้ในโรงแรมสู่ตลาดญี่ปุ่น”

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาและส่งเสริมสินค้าความงามและเครื่องใช้ในโรงแรมสู่ตลาดญี่ปุ่น” Thai Cosmetics and Hotel amenity supplies in Osaka : Thai Cosmenity ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม  – 30 กันยายน 2563

ประเภทสินค้า : สินค้าสุขภาพและความงาม เครื่องใช้ในโรงแรม (Hotel amenity)

จำนวนคูหา / จำนวนที่เปิดรับ : 15 ราย

โดยมีค่าใช้จ่าย บริษัทละ 10,000 บาท ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีความพร้อมในการเข้าร่วมทุกขั้นตอนของกิจกรรมโครงการ และต้องเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาการค้า ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

 

รายละเอียดกิจกรรม :

ช่วงที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563
– ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม
– การประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นนำเสนอข้อมูลแนวโน้มตลาดในประเทศญี่ปุ่น และแนวทางการพัฒนาสินค้า พร้อมให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาสินค้าเป็นรายบริษัท

ช่วงที่ 2 เดือนมิถุนายน 2563
– ดำเนินการพัฒนาสินค้าต่อเนื่องจาก ช่วงที่ 1 และให้คำแนะนำเพิ่มเติมเป็นรายบริษัท

ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2563
– เดินทางไปเจรจาการค้ากับผู้นำเข้า ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

 

เงื่อนไขการรับสมัคร

1) กรณีที่มีผู้สมัครเกิน 15 ราย กรมฯ ขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีคุณสมบัติครบ และได้ยื่นเอกสารใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินครบถ้วนก่อน
2) กรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการฯ แล้วไม่สามารถเข้าโครงการฯ ได้จะโดยเหตุใดก็ตาม ผู้สมัครยินยอมให้เงินที่ชำระมาแล้วสมทบเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฯ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น รวมถึงการพิจารณาตัดสิทธิ์ การเข้าร่วมงาน/กิจกรรมของกรมฯ ตามที่เห็นสมควรในโอกาสต่อไป
3) ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามกำหนดการของคณะผู้แทนการค้าไปเจรจาการค้าที่ประเทศญี่ปุ่น หากบริษัทฯ มีนัดหมายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากกำหนดการของคณะฯ บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นเอง

 

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ คลิก!! หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณนิวิมาน์ ชลาภักดี โทรศัพท์: 02-507-8441, E-mail: stl1.ditp@gmail.com