เชิญร่วมโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด 2563 “SME Provincial Champions 2020”

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด ปีงบประมาณ 2563 โดยมุ่งหวังจะพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้เป็นสุดยอดเอสเอ็มอีของจังหวัด จังหวัดละ 6 ราย ทั้งหมด 77 จังหวัด รวม 462 รายทั่วประเทศ เพื่อให้มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการในด้านต่างๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการหรือการจัดทำสื่อการตลาด

ทั้งนี้ เมื่อได้รับการพัฒนาในประเด็นต่างๆ ดังกล่าวแล้ว โครงการจะนำผู้ประกอบการมาเชื่อมโยงเป็น Cluster ท่องเที่ยว สามารถนำเสนอเป็นเส้นทางท่องเที่ยวประจำจังหวัดบน Online Application เข้าถึงลูกค้าได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง เป็นการเพิ่มช่องทางในนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยโครงการมีกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้

1. รับสมัครผู้ประกอบการทุกจังหวัดทั่วประเทศ

2. คัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์ของโครงการ โดยคณะกรรมการจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามกำหนดการของโครงการ

3. จัดกิจกรรม Self-assessment และอบรมสัมมนา

• เข้าร่วมการอบรมวิธีการประเมินตนเอง

• พบพี่เลี้ยงธุรกิจในการให้คำปรึกษาเพื่อด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ หรือการจัดทำสื่อการตลาดรูปแบบใหม่

4. ผู้ประกอบการจะได้รับคำปรึกษาจากกิจกรรมการลงให้คำปรึกษาเชิงลึก ณ สถานประกอบการ หรือ face to face จำนวน 4 ครั้ง ในด้านการบริหารจัดการในด้านที่ผู้ประกอบการเลือก

5. ผู้ประกอบการจะได้รับคำปรึกษาจากกิจกรรมการลงให้คำปรึกษาเชิงลึก ณ สถานประกอบการ หรือ face to face จำนวน 2 ครั้ง ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือสื่อการตลาดในด้านที่ผู้ประกอบการเลือก

6. ได้เข้าร่วมกิจกรรม Coaching and breakthrough รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

7. ได้รับการเชื่อมโยงเป็น Cluster ท่องเที่ยวประจำจังหวัด โดยใน 6 รายในจังหวัดนั้นๆ จะได้รับการเชื่อมโยงเป็น trip การท่องเที่ยวของจังหวัด และได้รับการโปรโมทผ่านสื่อต่างๆ

8. ผู้ประกอบการจะมี User ของตัวเองใน Application ท่องเที่ยวประจำจังหวัด ซึ่งจะเป็นช่องทางในการนำเสนอสินค้าและบริการ และการจัด package trip ท่องเที่ยว

9. ได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอด SME ประจำจังหวัด

10. ***มีโอกาสในการได้รับคัดเลือกไปดูงานที่ต่างประเทศ และทำ business matching กับ buyer (ต้องผ่านการคัดเลือก)

11. ***ได้มีโอกาสออกบูธนำเสนอสินค้าและบริการในภาพของจังหวัดในตอนก่อนเสร็จสิ้นโครงการ และทำกิจกรรม business matching กับ buyer มากมาย (ส่งตัวแทนจังหวัดละ 2 ราย)

*** ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ***

เกณฑ์การคัดเลือก

ผู้ประกอบการ SME ทุกประเภท ทั้งธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน บุคคลทั่วไป นิติบุคคล ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศที่อยู่ในภาคการบริการและภาคการผลิต โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) มีคุณสมบัติเป็น SME หรือ Micro SME หรือวิสาหกิจชุมชน หรือทะเบียนพาณิชย์ หรือบุคคลธรรมดา

2) ประกอบกิจการไม่น้อยกว่า 1 ปี มีสัญชาติไทย หรือมีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยร้อยละ 51 ขึ้นไป

3) เป็นธุรกิจที่อยู่ในภาคการบริการ หรือภาคการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

• Homestay/ที่พักชุมชน

• Hospitality/หรือธุรกิจที่มีมีรายได้จากการให้บริการด้วยบุคลากร

• Leisure/ธุรกิจเกี่ยวกับสันทนาการ

• ธุรกิจนำเที่ยว/พาท่องเที่ยว

• ธุรกิจท่องเที่ยว/ให้บริการสถานที่ท่องเที่ยว

4) กรณีอยู่ในภาคการผลิตต้องอยู่ในกลุ่มการผลิตสินค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนี้

• นำวัฒนธรรมท้องถิ่น-ชุมชนมาใช้/ส่งเสริมท้องถิ่น-ชุมชนให้เป็นที่รู้จัก

• ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น-ชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

• เป็นสินค้าส่งเสริม หรือเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวท้องถิ่น-ชุมชน

5) ต้องไม่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ในการก้าวสู่ Thailand 4.0 ปี 2561 และโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ปี 2562

สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณวณัฐชยา ปัสสาคำ โทรศัพท์ 065-437-8900

ช่องทางการติดต่ออื่นๆ

www.smepvc.com

• Facebook: SMEProvincialChampions63

• ID Line: smepvc63

คลิก !! ดาวน์โหลดใบสมัคร

• e-mail: smepvcsu@gmail.com