โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ปี 2563

วันที่จัดสัมมนา :  วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.
สถานที่จัด :  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ ห้อง ธาราเทพ

เนื้อหาในการจัดหลักสูตร :

ช่วงเช้า
·  การตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
·  พฤติกรรมผู้บริโภคและการรับรู้
·  Thailand 4.0 และการตลาดดิจิทัล
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพปฎล ธาระวานิช สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต

ช่วงบ่าย
·  การทำตลาดท่องเที่ยวและกลยุทธ์การตลาด
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพปฎล ธาระวานิช สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต

กิจกรรมโครงการฯ
กิจกรรมอบรมสัมมนา/กิจกรรม Workshop
กิจกรรมขยายช่องทางการตลาด หรือทดสอบตลาด หรือร่วมงานแสดงสินค้า หรือจับคู่เจรจาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

Business Matching การเจรจาธุรกิจที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองกรุงปักกิ่ง จำนวน 24 กิจการ ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2020 ในงาน China Outbound Travel & Tourism Market “COTTM” 2020 (NEW HALLS, NATIONAL AGRICULTURAL EXHIBITION CENTER, BEIJING)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ
1. เป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์ เช่น ห้างหุ้นส่วน หรือ นิติบุคคล ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีประวัติเสียหายในการประกอบธุรกิจ ไม่มีพฤติกรรมในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เริ่มดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่จดทะเบียนถึงวันที่รับสมัคร และ ยังดำเนินธุรกิจปกติ
2. ผู้ประกอบการมีประวัติการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าไม่เกิน 3 ครั้งต่อเนื่อง (1 ครั้งต่อปีงบประมาณ เริ่มจากปี 2561)
3. มีใบรับรองมาตรฐานสินค้า เช่น อย./HALAL/GMP/HACCP/มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
4. ขอสงวนสิทธิ์ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด