กฎหมายแรงงาน

หน้าแรก SME Clinic บุคคลและ กฎหมาย กฎหมายแรงงาน

เรื่องนี้ประกอบด้วย 0 ข้อความตอบกลับ มี 1 เสียง และอัปเดตครั้งสุดท้ายโดย  admin 2 ปี, 11 เดือน มาแล้ว

 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #2719

  admin
  Keymaster

  กฎหมายแรงงาน
  การทำงานในฟินแลนด์จะอยู่ภายใต้กฎหมายแรงงาน ซึ่งมีผลคุ้มครองกับลูกจ้างทุกคนและทุกสัญชาติ กฎระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายค่าล่วงเวลา ชั่วโมงการทำงานวันหยุดพักผ่อน การลาป่วย และค่าจ้างขั้นต่ำเป็นไปตามสัญญาข้อตกลงร่วมระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

   

  สัญญาข้อตกลงร่วม
  นายจ้างและลูกจ้างต้องทำข้อตกลงร่วมในเรื่องชั่วโมงการทำงาน ระยะเวลาการจ่ายค่าจ้าง การลาป่วย และค่าจ้างในวันหยุด

   

  สัญญาจ้างงาน
  นายจ้างและลูกจ้างได้ทำข้อตกลงร่วมกันโดยการทำสัญญาจ้างงานจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร และมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ชื่อของนายจ้างหรือองค์กร ชื่อของพนักงาน ลักษณะของการทำงานหรือตำแหน่งงาน หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และสถานที่ทำงาน

  2. วันที่เริ่มต้นของการจ้างงาน

  3. ระยะเวลาการจ้างงาน เวลาในการทำงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

  4. ระยะเวลาการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการเลิกจ้าง หรือการลาออก

  5. ระยะเวลาทดลองงานและค่าจ้างทดลองงาน
  6. เงินเดือนและระบุช่วงเวลาที่จ่ายเงินเดือน
  7. วันหยุด

  นอกจากนี้ หากมีข้อตกลงอื่นโดยวาจาซึ่งมิได้ปรากฎในสัญญาจ้างงานในระยะสั้น ขอแนะนำให้มีพยานจำนวน 2 คน เป็นผู้รับรู้ในข้อตกลงนั้น ถ้าหากการจ้างงานขยายเวลาต่อไปเกิน 1 เดือน นายจ้างต้องทำข้อตกลงให้เป็นลายลักษณ์อักษร และข้อตกลงใดที่ริดรอนสิทธิและผลประโยชน์ในการคุ้มครองลูกจ้าง ข้อตกลงร่วมกันนั้นจะถือเป็นโมฆะ

  เวลาทำงาน
   – ชั่วโมงการทำงานปกติสูงสุด 8 ชั่วโมงต่อวัน
  – 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  – ในระยะเวลาสองสัปดาห์ ชั่วโมงการทำงานต้องไม่เกิน 80 ชั่วโมง
  – ในระยะเวลาสามสัปดาห์ ชั่วโมงการทำงานต้องไม่เกิน 120 ชั่วโมง
  – ชั่วโมงการทำงานอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อตกลงร่วม แต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายแรงงาน เช่น ในสถานที่ทำงานจำเป็นต้องมีตารางการทำงานของลูกจ้างล่วงหน้า แสดงเวลาเริ่มต้นการทำงาน และเวลาสิ้นสุดการทำงาน เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน และพนักงานควรจะเก็บบันทึกชั่วโมงการทำงานของตนเองไว้

  ค่าจ้าง
  ค่าจ้างจะกำหนดอยู่ในข้อตกลงร่วมระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง ซึ่งจะกำหนดตามความสามารถและประสบการณ์ของลูกจ้าง และที่ตั้งของสถานที่ทำงาน

   การจ่ายเงินในระหว่างเจ็บป่วย
  หลังจากทำงานให้กับนายจ้างอย่างน้อย 1 เดือน ลูกจ้างมีสิทธิที่จะได้รับค่าจ้างระหว่างการลาป่วย ซึ่งเป็นเงินทดแทนจากนายจ้างในระหว่างเจ็บป่วย หรือได้รับบาดเจ็บ โดยต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณาจ่ายเงิน คือใบรับรองแพทย์ สำหรับกรณีของการจ้างงานที่มีข้อตกลงระยะเวลาการทำงานเป็นเวลาน้อยกว่าหนึ่งเดือน การลาป่วยจะได้รับการชดเชยเงินร้อยละ 50 ของค่าจ้างปกติ ลูกจ้างมีสิทธิที่จะได้รับเงินระหว่างลาป่วยเป็นจำนวนไม่เกิน 9 วัน

   

  การประกันอุบัติเหตุ
  ลูกจ้างต่างชาติที่ทำงานให้กับนายจ้างในฟินแลนด์จะต้องได้รับการทำประกันอุบัติเหตุจากนายจ้าง ซึ่งครอบคลุมการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดในขณะทำงานและในการเดินทางไปทำงาน

   

  ช่วงเวลาพักระหว่างงาน
  หากระยะเวลาในการทำงานน้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน ลูกจ้างจะได้รับเวลาพักระหว่างงานอย่างน้อย 30 นาที (พักกลางวัน) โดยมีระยะเวลาที่เหลือการทำงานไม่น้อยกว่า 11 ชั่วโมงต่อวัน และไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

  บริการด้านสุขภาพและอนามัย
  นายจ้างต้องจัดให้มีการบริการด้านสุขภาพกับให้ลูกจ้างที่ทำงานที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ

  วันหยุด
  – ลูกจ้างมีสิทธิที่จะได้รับค่าจ้างในวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์ ปกติจะมีการสะสมวันหยุดได้ 2 วัน ต่อเดือน (เมื่อการจ้างงานเกินกว่า 1 ปี) หรือ2½ วัน โดยลูกจ้างจะได้รับค่าจ้างปกติในช่วงที่ลูกจ้างได้รับวันหยุดที่เป็นเครดิตสะสม การสะสมวันหยุดไม่สามารถขอรับเป็นเงินชดเชยได้ เว้นแต่การไม่ได้รับวันหยุดระหว่างการจ้างงานสิ้นสุดลง
  – ในกรณีที่ลูกจ้างมีชั่วโมงการทำงานอย่างต่ำ 35 ชั่วโมงต่อเดือน หรือวันทำงานอย่างต่ำ 14 วัน / เดือน เงินชดเชยระหว่างวันหยุด โดยหากลูกจ้างนั้นไม่เคยได้รับสิทธิการลาหยุด เงินชดเชยระหว่างวันหยุดมีอัตราร้อยละ 9 – 11.5 ของค่าจ้างประจำเดือน ในสาขาการก่อสร้างได้รับเงินชดเชยระหว่างวันหยุดร้อยละ 18.5 ของค่าจ้างสะสม
  – การจ่ายเงินชดเชยวันหยุดต้องจ่ายเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจ้างงานหรือตามข้อตกลงที่ทำร่วมกัน เช่น จ่ายพร้อมกับค่าจ้างประจำทุกเดือน นอกจากนี้ ลูกจ้างยังมีสิทธิที่จะได้เงินวันหยุดเพิ่มเติม ซึ่งปกติจะเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของค่าจ้างในวันหยุด

  Cr. thaiembassy

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับเรื่องนี้